Príslušenstvo pre vyvíjače pary CERTUSS

Spalinový výmeník CERTECON 600

Inovatívne riešenie pre úsporu energie prevádzky parných vyvíjačov CERTUSS s parným výkonom do 600 kg/h. Podľa výkonu, prevádzkového tlaku a zaťaženia vyvíjača sa zvyšuje stupeň účinnosti spaľovania až k 98%.

Primárne predurčený pre predohrev napájacej vody parného vyvíjača s 10% úsporou spotreby zemného plynu.

Spalinové výmenníky CERTECON sú kompaktné zariadenia malých rozmerov s umiestnením vodorovne alebo zvislo v spalinovej ceste medzi vyvíjačom a komínovým telesom.

Spalinový výmeník CERTERON 600

Spalinový výmeník CERTECON 2000

Inovatívne riešenie pre úsporu energie prevádzky parných vyvíjačov CERTUSS s parným výkonom od 700 kg/h. Podľa výkonu, prevádzkového tlaku a zaťaženia vyvíjača sa zvyšuje stupeň účinnosti spaľovania až k 98 %.

Primárne predurčený pre predohrev napájacej vody parného vyvíjača s 3 - 6% úsporou spotreby zemného plynu v závislosti na prevádzku vyvíjača.

Spalinové výmenníky CERTECON sú kompaktné zariadenia malých rozmerov s umiestnením vodorovne alebo zvislo v spalinovej ceste medzi vyvíjačom a komínovým telesom.

Spalinový výmeník CERTERON 2000

Odsoľovací výmenník CERTERM

Pri funkcii parného systému dochádza ku zvyšovaniu soľnosti. Veľkoobjemové parné kotle riešia tento jav kontinuálnym odsoľovaním kotlovej vody. Vyvíjače CERTUSS nemajú hladinu vody a len málo kotlovej vody v tlakovom systéme. Týmto dochádza k vývinu pary so zvyšnou vlhkosťou do 5%, ktorá je formou vodných kvapiek vynášaná s parou z parného vyvíjača. Na vodné kvapky sú navádzané soli z kotlovej vody. Ak nechceme, aby sa tieto korozívne časti dostávali do parnej siete, je nutné za hlavným parným ventilom inštalovať sušič pary (parný separátor), ktorý zvyškovú vlhkosť kontinuálne odlučuje z pary. Tým dochádza k nútenej tepelnej strate odvodom tejto tepelnej zložky cez vychladzovaciu nádrž do kanalizácie.

Ku spätnému získaniu tohoto tepla pri kontinuálnom odsolení vyvinul výrobca CERTUSS špeciálny odsoľovací výmenník, ktorý pri protiprúdovom toku prenáša toto teplo do studenej, zmäkčenej vody.

Odsoľovací výmenník sa skladá z výmenného zväzku nerezových trubiek, ktoré sú zabudované do nerezového telesa. Odsoľovaný kondenzát prúdi zväzkom trubiek, čerstvá voda cez zásobník a tento má dostačujúci objem, aby stabilne prenášal teplo z kondenzátu na čerstvú vodu, hoci úroveň studenej vody bude len riadená s miernymi prestávkami.

Odsoľovací výmenník CERTERM

Kondenzačná prečerpávacia stanica

Kondenzačná prečerpávacia stanica je určená pre zachytávanie beztlakového vratného kondenzátu a jeho spätné prečerpávanie do napájacej nádrže parného vyvíjača.

Čerpanie je od hladinového snímania v kondenzačnej nádrži plne automaticky riadené bez zásahu obsluhy. Stanica je vybavená dvojicou teplovodných čerpadiel, kde jedno slúži ako 100% rezerva. Pre prípad havarijného stavu na vratnom kondenzáte a prepade vratného kondenzátu z kondenzačnej nádrže je stanica vybavená zbernou vychladzovacou nádržou s následným dochladením vratného kondenzátu pre prípad odvodu vychladeného kondenzátu do kanalizácie.

Kondenzačná prečerpávacia stanica

Napájacia nádrž

Napájacia nádrž parných vyvíjačov je beztlaková otvorená nádoba osadená elektronickým strážením hladiny, stavoznakom, teplomerom a termickým odplynením.

Napájacia nádrž je dodávaná výhradne v materiálovom prevedení nerez. Dodávka je realizovaná bez tepelnej izolácie a podperných konzol.

Napájacia nádrž

Vychladzovacia nádrž

Vychladzovacia nádrž parných vyvíjačov je beztlaková otvorená nádoba osadená termostatom a elektromagnetickým ventilom.

Vychladzovacia nádrž je dodávaná prednostne v materiálovom prevedení nerez. Dodávka je realizovaná bez tepelnej izolácie.

Vychladzovacia nádrž